top of page

Ako doma podporiť vývin detskej reči

Vývin reči je proces, ktorý má svoju postupnosť, no je takisto veľmi individuálny. Niektoré deti už vo veku 2 rokov kladú zvedavé otázky a zaujímajú sa o svet, zatiaľ čo iné ešte v 3 rokoch pozorujú dianie okolo seba viacmenej mlčky. Aj takéto detičky však môžu neskôr svojich rovesníkov nakoniec ešte „prekecať“. Reč detí sa vyvíja v kontexte s prostredím, v ktorom dieťa vyrastá. To znamená, že rodičia a okolie dieťaťa hrajú významnú rolu vo vývine reči dieťaťa. Ako teda pomôcť dieťaťu v rozvíjaní reči?


Aby sme rozvíjali reč dieťaťa, musíme našu reč prispôsobiť tej jeho. To znamená, že pri hre a iných bežných a spoločných aktivitách využívame efektívne komunikačné stratégie. Tieto stratégie nám pomáhajú vytvárať priaznivé podmienky pre komunikáciu a celkovo nám pomáhajú zjednodušiť a zefektívniť komunikáciu. Jednoducho povedané, sú to ideálne formy komunikácie s dieťaťom. Efektívne komunikačné stratégie sa zameriavajú na viacero oblastí, medzi ktoré patrí napr. ľahšie porozumenie, osvojovanie nových pojmov či rozvíjanie konverzácie. Na záver článku opíšem niektoré najpoužívanejšie stratégie.


Ďalšou, nezastupiteľnou, pomôckou pre rozvoj reči sú knihy. Čítanie patrí k najdôležitejším formám pôsobenia na dieťa a jeho komunikačné schopnosti. Klasické knihy nemožno vo vývine reči ničím nahradiť. Je vedecky dokázané, že papierová forma kníh má pre detský vývin najväčší vplyv. Čítanie kníh dieťaťu, alebo opis obrázkových kníh rozširuje dieťaťu slovnú zásobu, zvyšuje mu záujem o svet, rozvíja poznanie, emocionalitu a priaznivo pôsobí na celkový osobnostný rozvoj.


Pre správny vývin reči a artikulácie je dôležitá aj pohyblivosť jazýčka a správne fungovanie ostatných orgánov, podieľajúcich sa na hovorení. Tomuto môžeme doma pomôcť rôznymi hrami, zameranými na oromotoriku, fúkanie a správne dýchanie. Pohyblivosť a silu jazyka detí posilníme napr. olízaním medu/nutely/džemu/masla z hornej pery, či horných zúbkov. Fúkanie a správne dýchanie podporíme pískaním na píšťalku, hrou na flautu, fúkaním do bublifuku, fúkacím futbalom (fúkame do papierových loptičiek). Správnu činnosť mäkkého podnebia rozvíjame napr. fúkaním do slamky, či kloktaním. Správnu funkciu orgánov podieľajúcich sa na hovorení môžeme podporiť akýmikoľvek hrami pri zrkadle s cieľom napr. umiestniť jazyk do požadovanej polohy – dokážeš sa jazýčkom dotknúť nošteka? Pozri, keď si schováš jazýček do líčka, tak to vyzerá, ako keby si mal v puse loptičku!


Aby sme si to teda zhrnuli – vývin reči každého dieťatka prebieha individuálne, my ho však môžeme podporiť. Veľmi dôležité je na dieťa rečovo pôsobiť, hovoriť naňho, čítať mu, spievať mu básničky, pesničky, hrať sa s ním a pri hre takisto s dieťaťom efektívne komunikovať.


Efektívne komunikačné stratégie:


Tvárou v tvár

Pri komunikácii s dieťaťom sa znížime na jeho úroveň tak, aby nám videlo do tváre – dieťa vidí, kam sa pozeráme a ako sa nám pohybujú ústa keď rozprávame.


Čakanie

Nerobíme všetko za dieťa ihneď, no dáme mu dostatočný čas na akúkoľvek reakciu (cca 10 sekúnd). Umožníme tak dieťaťu vyjadriť svoje myšlienky, resp. potreby, či už pohľadom, gestom, pohybom tela, zvukom, slovom.


Nasledovanie záujmu dieťaťa

Sledujte, na čo sa vaše dieťa pozerá, o čo sa zaujíma a pomenujte to. Takisto hovorte o tom, čo chce dieťa robiť, s čím sa chce hrať.


Opakovanie

Vytvárajte komunikačné situácie, v ktorých budete neustále opakovať nové slová, resp. vety. Deti si najlepšie osvojujú nové slová, keď ich počujú a používajú opakovane. Používajte teda nové slová/gestá so zvýšenou frekvenciou.


Komentovanie

Pomenúvajte a komentujte čo sa deje okolo vás, čo práve robíte vy, čo práve robí dieťa, čo vidí, čo počuje, čo sa mu stalo. Nežiadajte, aby po vás dieťa opakovalo, no vy opisujte a komentujte všetko, čo sa deje.


Interpretácia

Interpretujte všetko, čo by asi dieťa v danej situácii chcelo povedať, ako sa asi cíti. Dávame tým dieťaťu najavo, že aj keď nám to nepovie, snažíme sa rozumieť.


Napodobňovanie/zrkadlenie

Napodobňujeme zvuky, ktoré dieťa vydáva, gestá, pohyby tela, výraz tváre. Podporujeme tým rozvoj zámernej komunikácie.


Vyladenie sa na rečovú úroveň dieťaťa

Používame slová a gestá, ktoré sú na rovnakej a mierne vyššej úrovni ako reč dieťaťa. To znamená, keď dieťa hovorí jednoslovné vety, my používame jedno a dvojslovné výpovede. Keď dieťa používa dvojslovné spojenia, my používame dvoj a trojslovné. Táto stratégia pomáha dieťaťu rozumieť nám, napodobňovať sa a zároveň rozvíjať rečové schopnosti.

bottom of page