top of page

Prečo máme problém s výslovnosťou hlások?

Dieťa je nezrozumiteľné, „račkuje“, či „šušle“? Ak áno, je pravdepodobné, že sa u dieťaťa vyskytuje porucha článkovania reči – dyslália.Čo to teda dyslália je a prečo vzniká?

Dyslália je porucha artikulácie, ktorá sa vyznačuje neschopnosťou používať správne jednotlivé hlásky, resp. skupiny hlások. V praxi to znamená, že dieťa problematické hlásky vynecháva, zamieňa za iné, alebo chybne vyslovuje.


Je dôležité rozlíšiť pravú dysláliu od fyziologickej. Fyziologická dyslália je bežný, vývinový jav objavujúci sa približne do 5 roku života. Medzi 5 a 7 rokom sa môže vyskytovať predĺžená fyziologická dyslália. Ak dieťa po 7 roku života má pretrvávajúci problém s artikuláciou, hovoríme o pravej dyslálii.


Dyslália patrí medzi najčastejšie poruchy reči. Príčiny vzniku sú rôzne, všeobecne sa delia na orgánové a funkčné. Pod orgánové odchýlky patria anomálie rečových orgánov (rázštepy, zhryz, výrazne zväčšená nosohltanová mandľa..), medzi funkčné zaraďujeme myofunkčnú poruchu – porucha funkcie pohybu jazyka. Na vzniku dyslálie sa môže podieľať aj dedičnosť. Nededí sa však samotné „račkovanie“, no dedí sa tzv. rečová neobratnosť. Podiel na vzniku dyslálie môže mať aj hypopodnetné prostredie, teda nedostatočná komunikácia rodičov s dieťaťom. Vplyv na problém s výslovnosťou môže mať aj bilingvizmus (viacjazyčnosť), či príliš skoré učenie sa náročných hlások (napr. učenie písmenka „r“ v 3 rokoch).


Kedy vyhľadať logopéda?

Vývin rečových orgánov, samotný vývin reči, a teda aj osvojovanie si správnej výslovnosti jednotlivých hlások má svoju postupnosť.


ORIENTAČNÉ NORMY FYZIOLOGICKÉHO ZVLÁDNUTIA JEDNOTLIVÝCH HLÁSOK

  • do 3 rokov (tolerancia do 4 rokov) samohlásky, dvojhlásky „au,ou,eu“, spoluhlásky „p,b,m,t,d,n,k,g,j,ch,h“

  • do 4 rokov (tolerancia do 5 rokov) „f,v,ď,ť,ň“

  • do 5 rokov (tolerancia do 7 rokov) „l“, sykavky „c,s,z,č,š,ž“, „r“

Optimálnym vekom na nápravu dyslálie je predškolský vek. Čím viac sa návšteva logopéda odkladá, tým bude proces terapie náročnejší, zdĺhavejší a nie vždy úspešný. Ak je reč a artikulácia nezrozumiteľná, návšteva logopéda by sa nemala odkladať už od 3 rokov dieťaťa.


Terapia

Náprava chybnej výslovnosti má viacero etáp. Prvou sú oromotorické cvičenia, a teda príprava rečových orgánov na vyvodenie danej hlásky. Po posilnení rečových svalov nasleduje samotné vyvodenie danej hlásky a následná fixácia v slabikách, slovách, vetách. Posledným krokom je automatizácia a teda správne používanie hlásky v bežnej reči. V prípade väčších ťažkostí pri vyvodzovaní hlások, používame v rámci terapie pomôcky ako sú rotavibrátor, či logopedické sondy. Treba brať do úvahy, že logopedická terapia je dlhý proces, ktorý môže trvať mesiace, či dokonca roky. Dôležitá je aj spolupráca rodičov a logopédom stanovená práca v domácom prostredí.

Comments


bottom of page