top of page

Dovolenka od 24.11.2023 do 04.12.2023 vrátane. 

Logopédia

Naša logopedická ambulancia poskytuje komplexnú ambulantnú starostlivosť z oblasti klinickej logopédie.

Rezervujte si termín

+421 911 44 00 42 

logopedia@medipark.sk

logopedia.jpg

O nás

Ambulancia klinickej logopédie v zariadení MediPark poskytuje svojim pacientom preventívno - liečebnú zdravotnú starostlivosť pri poruchách reči, hlasu a sluchu pre deti, dorast a dospelých. Pri liečbe a procedúrach používame profesionálne audio-video pomôcky s využitím PC techniky, ako aj logopedické sondy a rozličné pomôcky pre rozvoj motorických a percepčných funkcií.

Naša ponuka

Výraz logopédia vznikol spojením dvoch gréckych slov: logos (slovo) a paidea (výchova). Účelom logopédie je rozvíjať správny vývin reči z hľadiska jej formy, ako aj obsahu, predchádzať vzniku porúch a chýb reči a odstraňovať už vzniknuté poruchy a chyby reči. 

Do kompetencie logopédie spadá:

 • narušenie článkovania reči (dyslália, dyzartria)

 • narušenie plynulosti reči (zajakavosť)

 • narušený vývin reči (vývinová dysfáza, vývinová bezrečnosť)

 • získaná neurotická bezrečnosť (mutizmus, elektívny mutizmus, surdomutizmus)

 • získaná orgánová bezrečnosť (afázia)

 • narušenie zvuku reči (fufňavosť, palatolália)

 • narušenie grafickej podoby reči (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)

 • symptomatické poruchy reči - sprevádzajú iné dominantné postihnutie, narušenie alebo ochorenie

 • poruchy hlasu

 • autizmus - bezrečnosť spôsobená vrodenou poruchou osobnosti ako celku, z neschopnosti nadväzovať kontakty s okolitým svetom

 • kombinované chyby a poruchy

Informácie a objednávky: 

+421 911 44 00 42 

logopedia@medipark.sk

+421 911 77 00 42 (recepcia)

recepcia@medipark.sk

Náš tím

SDL.jpeg

Mgr. Sandra Demitrová

Logopéd

bottom of page