top of page

Ambulancia všeobecného lekára

Čoskoro otvárame novú ambulanciu! V prípade, že máte záujem o zmenu všeobecného lekára, vypíšte dohodu a prineste nám ju osobne, prípadne pošlite sken na email recepcia@medipark.sk
logo_vszp.png
Union logo.png
dovera_korporatne_logo.png
medipark6.jpg

Nová ambulancia všeobecného lekára

Nová ambulancia všeobecného lekára v Poliklinike MediPark je otvorená všetkým obyvateľom Miloslavova a okolia. Ponúkame Vám modernú, dôkladnú a odbornú zdravotnú starostlivosť.

Ako postupovať pri zmene všeobecného lekára?

 

1. Odstúpenie od dohody s pôvodným lekárom


Zmeniť aktuálneho lekára a odstúpiť od dohody s ním môžete po uplynutí 6 mesiacov od vzniku dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (aj bez udania dôvodu).

Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu a môžete ho lekárovi doručiť buď osobne, alebo poštou. Dohoda zaniká  po doručení písomného odstúpenia prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody.

2. Uzatvorenie novej dohody s novým lekárom


Po tom, ako si vyberiete nového všeobecného lekára, nasleduje podpísanie dohody (zákon neustanovuje čas, kedy musí pacient uzavrieť novú dohodu),  ktorá nadobudne účinnosť dňom zániku právneho vzťahu s predchádzajúcim poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V niektorých prípadoch od vás môže nový lekár požadovať aj potvrdenie o odstúpení od aktuálneho lekára, a to osobne alebo poštou v písomnej podobe.

3. Odovzdanie zdravotnej dokumentácie


Zdravotnú dokumentáciu, jej rovnopis alebo výpis, je aktuálny lekár povinný doručiť novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti do 7 dní od vyžiadania. Pacient nemá nárok narábať so zdravotnou dokumentáciu, môže si však robiť výpisky alebo kópie.

Ordinačné hodiny

Už čoskoro

Náš tím

head (2).png

čoskoro

Všeobecný lekár

JHfoto_edited.jpg

doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD. MPH

Lekár urgentnej medicíny

head (2).png

čoskoro

Všeobecný lekár

acba02ec-aa02-4270-b057-08e99f65f4eb.jpeg

MUDr. Natália Michlíková

Všeobecný lekár

head (2).png

čoskoro

Zdravotná sestra

bottom of page